2015-04-09

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna, zwana dalej „Akademią” jest akademicką uczelnią publiczną, utworzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2001r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. Nr 101, poz. 1088).
 2. Akademia posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Akademii jest Bielsko-Biała.
 4. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Statutu ATH z dn. 1 lutego 2012 r.
 5. W języku angielskim nazwa Akademii brzmi: „University of Bielsko-Biała”.
 6. Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie.
 7. W swoich działaniach Akademia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych, twórczości artystycznej.
 8. Do podstawowych zadań Akademii należy:
  1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
  2. wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  3. kształcenie ustawiczne, w tym również prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  5. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  7. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
  8. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  9. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
  10. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;
  11. ochrona rezultatów pracy twórczej i własności intelektualnej.
 1. Kształcenie studentów w Akademii prowadzone jest na następujących kierunkach:
  1. mechanika i budowa maszyn,
  2. zarządzanie i inżynieria produkcji,
  3. informatyka,
  4. automatyka i robotyka,
  5. włókiennictwo,
  6. inżynieria środowiska,
  7. ochrona środowiska,
  8. budownictwo,
  9. zarządzanie,
  10. stosunki międzynarodowe,
  11. socjologia,
  12. transport,
  13. filologia: słowiańska, angielska, hiszpańska,
  14. filologia polska,
  15. pedagogika,
  16. pielęgniarstwo,
  17. ratownictwo medyczne.