2015-04-09

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna, zwana dalej „Akademią” jest akademicką uczelnią publiczną, utworzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2001r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. Nr 101, poz. 1088).
 2. Akademia posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Akademii jest Bielsko-Biała.
 4. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Statutu ATH z dn. 1 lutego 2012 r.
 5. W języku angielskim nazwa Akademii brzmi: „University of Bielsko-Biała”.
 6. Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie.
 7. W swoich działaniach Akademia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych, twórczości artystycznej.
 8. Do podstawowych zadań Akademii należy:
  1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
  2. wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  3. kształcenie ustawiczne, w tym również prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  5. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  7. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
  8. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  9. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
  10. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;
  11. ochrona rezultatów pracy twórczej i własności intelektualnej.
 1. Kształcenie studentów w Akademii prowadzone jest na następujących kierunkach:
  1. mechanika i budowa maszyn,
  2. zarządzanie i inżynieria produkcji,
  3. informatyka,
  4. automatyka i robotyka,
  5. włókiennictwo,
  6. inżynieria środowiska,
  7. ochrona środowiska,
  8. budownictwo,
  9. zarządzanie,
  10. stosunki międzynarodowe,
  11. socjologia,
  12. transport,
  13. filologia: słowiańska, angielska, hiszpańska,
  14. filologia polska,
  15. pedagogika,
  16. pielęgniarstwo,
  17. ratownictwo medyczne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się