2015-04-09

Organy oraz osoby sprawujące władze oraz ich kompetencje

Zgodnie z § 32 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

  1. 1. Organami jednoosobowymi Akademii Techniczno-Humanistycznej są Rektor i Dziekani. Kompetencje Rektora określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 37 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej. Kompetencje Dziekanów określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 43 Statutu Akademii Techniczno- Humanistycznej.
  2. Organami kolegialnymi Akademii Techniczno-Humanistycznej są Senat i Rady Wydziałów. Kompetencje tych organów wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 34 i 40 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej.
  3. Administracją i gospodarką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej kieruje Kanclerz, którego kompetencje określa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, § 96 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz § 43 Regulaminu organizacyjnego Akademii Techniczno-Humanistycznej.
  4. Funkcję Głównego Księgowego pełni w Akademii Techniczno-Humanistycznej Z-ca Kanclerza - Kwestor, którego obowiązki i uprawnienia wynikają z Ustawy o finansach publicznych oraz § 44 Regulaminu organizacyjnego Akademii Techniczno-Humanistycznej.